Blisko 50 osób zgromadziło 1 spotkanie samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. Było ono poświęcone diagnozie sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz możliwości przeniesienia na polski grunt sprawdzonych rozwiązań Norweskich. W debacie udział wzięli przedstawiciele polskich miast i gmin, którzy już od lat zajmują się tematem poszanowania energii i ochrony klimatu, w związku z czym mogą wnieść znaczący wkład w analizę aktualnych oraz wypracowanie nowych proenergetycznych rozwiązań. Norweskie doświadczenia i dobre praktyki zostały zaprezentowane przez Panią Gunnbjørg NÅVIK z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych.

Spotkanie otworzyli Pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, oraz Pan Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, którzy powitali zgromadzonych gości i zwrócili uwagę na potencjalne korzyści wynikające z wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk z partnerami norweskimi, którzy cieszą się opinią liderów w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Następnie Pan Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Bura ZMP, omówił główne założenia projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu", w ramach którego powołano GWD. Kolejne prezentacje stanowiły wstęp do dalszych dyskusji i przybliżyły uczestnikom główne cele i elementy przygotowywanej diagnozy, jak również norweskie prawodawstwo i doświadczenia w obszarze ochrony klimatu i zarządzania energią.

W części dyskusyjnej omówiono m.in. takie kwestie jak:

  • wpływ unijnego i krajowego prawodawstwa na sytuację energetyczną miast i gmin;
  • najistotniejsze aspekty ekonomiczne i społeczne planowania energetycznego na poziomie lokalnym (w tym związane z nimi szanse i zagrożenia);
  • aktualny stan planowania energetycznego i zarządzania energią w polskich miastach i gminach;
  • potencjał efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym;
  • najważniejsze bariery i potrzeby samorządów lokalnych w obszarze planowania energetycznego i zarządzania energią.

Przedstawiciele poszczególnych gmin członkowskich opowiedzieli też krótko o swoich dotychczasowych i planowanych inicjatywach proenergetycznych.

Spotkanie pokazało, iż polskie samorządy mają wolę działania i podejmują wiele wysiłków na rzecz ograniczenia zużycia energii, poprawy jakości powietrza i dywersyfikacji wykorzystywanych źródeł energii. Na drodze do realizacji tych celów napotykają jednak wiele wyzwań - prawnych, ekonomicznych, społecznych i innych. W sprostaniu tym wyzwaniom może pomóc dialog i wymiana doświadczeń z innymi samorządami, zarówno z Norwegii jak i z Polski, które wypracowały już pewne rozwiązania i dobre praktyki. Nawiązanie regularnego dialogu pomoże również w przygotowaniu katalogu potrzeb polskich JST, który zostanie szeroko rozpowszechniony wśród władz krajowych, organizacji pozarządowych, instytucji finansujących i innych potencjalnych partnerów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania!

Program 1. spotkania GWD

Prezentacje wygłoszone podczas spotkania:

Galeria:


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.