1) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską (M.P. z 2011 r. Nr 81, poz. 820), zwane dalej „Memorandum of Understanding”

2) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2009-2014 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r., z późn. zm., zwane dalej „Regulacjami"

3a) Umowa zawarta pomiędzy Komitetem Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego jako Krajowym Punktem Kontaktowym w sprawie Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z dnia 28.01.2013 r. z późn. zm.

3b) Umowa zawarta pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego jako Krajowym Punktem Kontaktowym w sprawie Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z dnia 11.09.2013 r. z późn. zm., zwanego dalej „Programem”

4) Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego jako Krajowym Punktem Kontaktowym oraz Ministrem Środowiska jako Operatorem Programu w sprawie realizacji Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z dnia 07.02.2013 r.

5) Porozumienie ramowe pomiędzy Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” z dnia 28.12.2015 r.

6) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwane dalej „wytycznymi ws. zamówień” (zał. 6)

7) Wszelkie wytyczne w zakresie Programu przyjętymi przez Operatora Programu, Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 lub Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF)/ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ), zwane dalej „wytycznymi”

8) Strategia Ramowa Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” przyjętą decyzją Komitetu ds. Mechanizmu Finansowego EOG, zwana dalej „Strategią”.

9) Umowa o partnerstwie pomiędzy Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie Operacyjnym PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, z dnia 13 marca 2015 r., zwana dalej „Umową o partnerstwie”


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.